ABOUT US

จรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับคู่ค้า

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (“บริษัท”) มีหลักในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี จึงได้กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับคู่ค้า เพื่อให้คู่ค้าใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม โปร่งใส ไม่ทุจริต และไม่ก่อผลกระทบในเชิงลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย และจรรยาบรรณของกลุ่ม ตลอดจนมาตรฐานสากล รวมความสำคัญและสนับสนุนให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัด เพื่อความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน
 
นิยาม : คู่ค้า หมายถึง ผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง ผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าซื้อ และผู้ให้บริการแก่บริษัท บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
  
จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ (Moral and Integrity)
 
  คุณธรรมและจริยธรรม
  ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม คือ การไม่ก่อผลกระทบในเชิงลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง บนพื้นฐานของความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ด้วยหลักการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดำเนินงานถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ
   
  การขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์
  พนักงานของคู่ค้าพึงหลีกเลี่ยงไม่ให้ผลประโยชน์ของตนขัดกับผลประโยชน์ของบริษัท บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ในการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ส่วนตน และหรือญาติสนิท
   
  การแข่งขันที่เป็นธรรม
  ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า หรือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
   
  การเปิดเผยข้อมูล
  เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง โปร่งใส และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
   
  การรักษาความลับ
  ไม่เปิดเผยหรือนำข้อมูลความลับ ข้อมูลภายในของบริษัท บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม ไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
   
  การรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล
  ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการป้องกันรักษาให้พร้อมที่จะใช้ได้ตลอดเวลา ตลอดจนวางรูปแบบและกำหนดมาตรการในการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามความเหมาะสมต่อความเสี่ยงของข้อมูล ระบบงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
  สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
  เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และของผู้อื่น ระมัดระวังไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิดังกล่าว
   
  ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม มีความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
   
สิทธิมนุษยชนและแรงงาน (Human Rights and Labor)
 
  dot orange1 สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยจะดูแลมิให้ธุรกิจและพนักงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่ใช้แรงงานบังคับ การล่วงละเมิดหรือข่มขู่คุกคามแรงงานในทุกรูปแบบ ไม่ใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย พร้อมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด
  dot orange1 ให้ความเคารพและปฏิบัติตามหลักสากลในการจ้างงาน ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติและไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งในเรื่องเพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ฐานะ สภาพทางร่างกาย และความคิดเห็นทางการเมือง
  dot orange1 กำหนดมาตรการในการให้มีความคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เท่าเทียมกัน โดยจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลั่นแกล้งหรือกระทำด้วยประการใดๆ ที่จะทำให้ผู้แจ้งเบาะแสไม่สามารถทนทำงานอยู่ต่อไปได้
  dot orange1 การเลิกจ้างต้องดำเนินการในแต่ละขั้นตอนตามกฎหมายแรงงาน ไม่เลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม
  dot orange1 ไม่ให้พนักงานทำงานเป็นเวลานานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด กรณีมีการทำงานล่วงเวลาต้องเป็นไปตามความสมัครใจของพนักงาน รวมทั้งจัดให้มีวันหยุดและวันลาไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด
  dot orange1 จ่ายค่าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และผลประโยชน์ใดๆ ที่พนักงานพึงได้รับอย่างถูกต้อง เป็นธรรม ไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด และตรงตามกำหนดเวลา
 
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (Safety and Occupational Health)
 
  dot orange1 จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดให้มีการควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
     
สิ่งแวดล้อม (Environment)
 
  dot orange1 ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ดูแลรักษาและป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  dot orange1 ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
  dot orange1 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่นๆ หรือมีการนำเทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริษัท
  dot orange1 มีการบริหารจัดการมลภาวะจากการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน (Whistleblowing)
 
ในกรณีที่คู่ค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย หรือนโยบายสำหรับผู่ส่งมอบสินค้าและบริการ สามารถติดต่อสอบถาม แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้ที่
https://www.datapro.co.th/index.php/whistle-blow
 

 

OFFICE LOCATION

  Head Office :
  Premier Place Bldg
  Srinakarin Road
 

  Branch I : Bangkok Insurance Bldg
  South Sathorn Road
 

  Eastern Expansion
  Lifespace, Pintong Industrial Estate
  4th Floor, Room No. B401
  789/283 Moo 1 Nong Kham,
  Sriracha, Chon Buri, Thailand 20230
 


  

WORLD CLASS SERVICES

DCS is the leading Enterprise IT Solutions and Services Provider in Thailand. We provide services under world class standard quality ISO 20000 (IT Service Management) and ISO 27001(Information Security Management).