ABOUT US

Privacy Notice

บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

บริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

1. ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการเก็บรวบรวม หรือประมวลผล เช่น เชื้อชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนา รสนิยมทางเพศ ข้อมูลทางชีวภาพ

2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

     (1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ไว้กับบริษัทโดยตรง เช่น การติดต่อทางธุรกิจ การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ที่บริษัทกำหนด การลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ การสมัครงาน การทำแบบสอบถาม (survey) การทำ                 ธุรกรรมหรือการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
      (2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ กิจกรรมและรูปแบบการเข้าชม ข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Browsing) ของ                   เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติโดยใช้คุกกี้ (Cookies) และ/หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
      (3) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับมาจากบุคคลภายนอก บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว เช่น พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการด้านต่างๆ นายหน้าจัดหางาน หน่วยงานของรัฐ รวมถึงบุคคลอื่นที่ปฏิบัติ                   หน้าที่งานในนามของบริษัท
      (4) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ได้รับมาจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอีกทอดหนึ่ง เช่น ข้อมูลจากลูกค้า ผู้ว่าจ้าง พันธมิตรทางการค้า บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์เพื่อการประมวลผลข้อมูลตามสัญญา เป็นต้น

ทั้งนี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับแจ้งถึงรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ รวมถึง วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย หรือหากเป็นกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย รวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จัดเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น เช่น เพื่อการขายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ และดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า/ผลิตภัณฑ์ และบริการ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาดของบริษัท กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง งานทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการงานทะเบียนผู้ถือหุ้น การตรวจสอบดูแลความสงบเรียบร้อยและป้องกัน เป็นต้น

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัท อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่ให้บริการแก่บริษัท หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ) รวมทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานการกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้สามารถกระทำได้

5. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท อาจมอบหมายให้บุคคล หรือนิติบุคคล (“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามบริษัท การกระทำการดังกล่าว บริษัทจะจัดให้มีข้อตกลงระบุหน้าที่ของบริษัท ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลภายใต้สัญญานั้น ๆ โดยผู้ประมวลผลข้อมูลจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

6. การขอความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

     6.1 กรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมก่อนทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท จะดำเนินการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนทำการประมวลผล
     6.2 กรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือ คนเสมือนไร้ความสามารถ บริษัทจะดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงความยินยอมของผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนตามที่กฎหมายกำหนด
     6.3 กรณีที่ไม่ต้องขอความยินยอม บริษัท จะดำเนินการตามมาตรฐานทางกฎหมาย ดังนี้

              (1) กรณีเป็นความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น
              (2) กรณีเป็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบธรรมของบริษัท หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น
              (3) กรณีเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และสุขภาพของบุคคล
              (4) กรณีเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด
              (5) กรณีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย และการจัดทำสถิติ

      6.4 กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data)
หากมีความจำเป็นต้องจัดเก็บรวมรวม ใช้ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว บริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน เว้นแต่กรณีเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ ซึ่งไม่สามารถให้ความยินยอมได้ในขณะนั้น หรือเพื่อเป็นการดำเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการคุ้มครองที่เหมาะสมของมูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเมือง ศาสนา ปรัชญา หรือสหภาพแรงงานให้แก่สมาชิก ผู้ซึ่งเคยเป็นสมาชิก หรือผู้ซึ่งมีการติดต่ออย่างสม่ำเสมอกับมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยไม่ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นออกไปภายนอกมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรนั้น หรือเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือจำเป็นเพื่อการก่อตั้ง การปฏิบัติตาม การใช้หรือการยกขึ้นต่อสู้เพื่อสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกำหนด

7. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยมีระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้รับข้อมูลดังกล่าวมา หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

8. การจัดเก็บและใช้ข้อมูลคุกกี้ (Browser’s Cookies)

บริษัทจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลการเข้าเว็บไซต์ของบริษัทจากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยี
ที่ใกล้เคียง เพื่อให้ทราบได้ว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาในเว็บไซต์ของบริษัทอย่างไร และเพื่อช่วยปรับปรุงพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้ดีขึ้น

9. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

      9.1 สิทธิในการถอนความยินยอม
      9.2 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
      9.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
      9.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
      9.5 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
      9.6 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
      9.7 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
      9.8 สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน หากบริษัทไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิยื่นร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กฎหมายกำหนด

เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว บริษัทจะตรวจสอบคำร้องขอใช้สิทธิดังกล่าวและจะเร่งดำเนินการตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น อย่างไรก็ตาม การขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล อาจถูกจำกัดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และอาจมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่บริษัทอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการใช้สิทธินั้นอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น หากบริษัทปฏิเสธคำร้องขอดังกล่าว บริษัทจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ

10. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับก่อนการบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ บริษัทจะจัดเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของข้อมูลที่จะแจ้งยกเลิกการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฯ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่พร้อมกับได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งท่านสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ใน https://www.datapro.co.th/images/document/dcs_pdpa.pdf

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
เลขที่ 2 อาคารพรีเมียร์เพลซ ซอยพรีเมียร์ 2
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-684-8400
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OFFICE LOCATION

  Head Office :
  Premier Place Bldg
  Srinakarin Road
 

  Branch I : Bangkok Insurance Bldg
  South Sathorn Road
 

  Eastern Expansion
  Lifespace, Pintong Industrial Estate
  4th Floor, Room No. B401
  789/283 Moo 1 Nong Kham,
  Sriracha, Chon Buri, Thailand 20230
 


  

WORLD CLASS SERVICES

DCS is the leading Enterprise IT Solutions and Services Provider in Thailand. We provide services under world class standard quality ISO 20000 (IT Service Management) and ISO 27001(Information Security Management).